Referater / Bestyrelsesmøder 2008

Bestyrelsesmøder 2008

referat fra bestyrelsesmøde 22.10.2008


Bestyrelsesmøde 22.10.2008 hos Henning Nielsen, alle var mødt.

1.Orientering fra formanden

Mail fra avlsudvalget.
generalforsamlingen vælger personer der indstilles til udvalg for avl,sundhed og udstilling.

Mail fra Iver Christoffersen
Ligeledes skal vi have forslag til dommere til Landsskuet
Vi blev enige om ikke at holde afstemning om dette på generalforsamlingen, jævnfør de problemer vi havde sidste år.

2. Evaluering af åbent hus.
Det var en succes med hensyn til at nogen fik ryddet op. Men der var ikke mange besøgende.

3. Evaluering af Hollandsturen.
Det var til gengæld en succes.
Lars havde uddelt skemaer til deltagerne på turen hvor man kunne give sin mening til kende, det var næsten kun positive tilkendegivelser. Enkelte kunne dog ikke lide maden. Så selv om der var lidt knas i planlægningen kan vi være tilfredse med turen.

4.Regnskab
Lars foreviste regnskabet der er revideret.

5. Indkomne forslag
Der er indkommet 5 forslag rettidigt, De forelægges på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Jakob og Knud

7. Eventuelt
Johnny gjorde opmærksom på at plaketten til bedste Texel- dyr er fyldt, der er ikke plads til flere plader med navn. Hvad gør vi? Drøftes på generalforsamlingen.

Referat fra telefonmøde d. 14 juli 2008


Referat fra telefonmøde i Texelforeningen d. 14 juli 2008.

1. Tur til Holland. Pt 21 tilmeldte. Turen bliver til noget der forventes at der kommer lidt flere tilmeldinger endnu. Tilmeldingerne skal være inde i morgen. Der hr været diskuteret i bestyrelsen om der skal frafaldes de 300 kr. ekstra for ikke medlemmer. Knud, Lars og Johnny er for at ikke medlemmer kommer med til samme pris som medlemmer for at få deltagerantallet op over 30 og dermed få prisen ned. Henning og Jakob ønsker at fastholde de 300 kr. fordi det er Texelforeningen der udbyder turen og turen ellers bliver "billigere" for ikke medlemmer end for medlemmer da medlemmerne også skal betale kontingent til foreningen. Der er med de 300 kr. som tillæg en forskel på 40 kr. eks. moms på prisen for medlemmer og ikke medlemmer. (kontingent 200kr-merpris ikke medlem 240kr= 40kr). Ved afstemning blev det besluttet at frafalde tillægget på 300 kr. inkl. moms for ikke medlemmer, med stemmerne 3 mod 2.

2. Behandling af forslag fra Vagn Frandsen angående kåring.

Der har de seneste år været en vigende deltagelse i udstillinger på dyrskuer og deltagelse i kåringer.

Denne udvikling vil sikkert fortsætte, uden særlige tiltag!

Fremtiden byder måske også på færre avlsbesætninger og dermed faldende deltagelse i fastsættelsen af typen på vore texel får.

Hvordan skal det gå med texel fårenes type, når det i princippet er lige meget hvordan fåret ser ud blot det kan producere noget? Det må være Raceforeningernes formål at medvirke til at fastsætte racens type og udvikling m.v.

Vi kan bruge vores udmærkede indekssystem til måling af produktion og funktion men ikke til fastholdelse af typen!

Hvad med bentøj og muskler. Jeg synes heller ikke vi skal gå på kompromi med slagtekvaliten der er texel racen særkende.

Kåring er tæt forbundet med slagtekvaliteten - muskler på ryg og lår. Scanning er udmærket men kan ikke erstatte kåring ved typebedømmelsen og til dels slagtekvalitet.

Hvad gør vi så:

Dyrskuer - Markedsføring via Texelforeningen. Opbakning/opfordring og støtte.

Aktiv hjemmeside med hurtige udskifninger og billeder fra dyrskuer/scanninger og lign.

Gode produktionsresultater.

Kåring - Alle avlsbesætninger skal have deres får/vædre kåret:

Det kan ikke lade sig gøre!!! vil mange sige!!!

Vi kunne f.eks. ændre kåringen således at den i princippet udføres af ejeren og/eller en lokal

texel m/k fra området. Gratis eller et mindre gebyr der betales af Foreningen eller ejeren.

Så kan vi måske opnå at de fleste får i avlsbesætningerne bliver kåret og derved mange registreringer i systemet.

Jeg synes også det burde være et krav at vore vædre/vædderlam bliver kåret og avlsgodkendt med registrering

på hovedbogsbladet.

Det dur ikke når det er ejeren eller naboen der kårer - måske !!! måske ikke !!! det kunne prøves!!!

Årets bedst kårede texel får/vædre (antal .......) mødes til en finale med kåringsdommere og drøftelse af typen m.v.

Denne landskåring vil sikkert modvirke for positive lokale kåringer af frygt for at skulle møde op til en

efterfølgende "eksamen" hvor man bliver dumpet i sin bedømmelse!

Jeg synes Texelforeningen skulle tage positivt imod mit forslag og prøve at føre det ud livet - det kunne være spændende at gå imod strømmen eller uden om andres fodspor!

Ser vi til texels hjemland - Holland: Alle avlslam gimmer og vædderlam bliver kåret i meget stor stil.

Der er mange regionale skuer om efteråret med udstillinger af vædre-får og lam.

Jeg tror at de hollandske fåreavlere er næsten lige så dygtige som de danske!

Jeg er spændt på at høre reaktioner på mine forslag!!!

Der er enighed om at Vagn kan arbejde videre med forslaget i Avlsudvalget og orientrer de andre racer. Der nedsættes et ad hoc udvalg under Texelforeningen bestående af Vagn Frandsen og Henning Nielsen der skal finde kåringsdommere til Texelracen.

3. Lammeskue på Kimbrerskuet.

Henning har haft kontakt med Kimbrerskuets ledelse angående et lammeskue på Kimbrerskuet. Dyrskueledelsen gav grønt lys for vores forslag om at lave et lammeskue på Kimbrerskuet men ville gerne at det var for alle racer. Henning arbejder videre med ideen evt. sammen med Vagn.

4. Eventuelt

Else Marie Glud har påtalt at foreningen ikke satte udstillingsvæggen op på Roskilde dyrskue, men overlod det til udstillerne. Lars har talt med Torsten og Inge og pointerer, at det ikke er de Sjællandske udstillere der har klaget.

Referent Jakob B. Pedersen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.04.2008


Bestyrelsesmøde 10.4.2008

Tilstede var Henning, Lars, Jakob, Johnny og Knud

1. Orientering om den nye hjemmeside

Jacob viste den nye hjemmeside. Det bliver godt i forhold til den gamle, hvornår den er klar er lidt uvist.

2. Åbent hus hos medlemmer

Der forespørges i det næste Texel-Nyt, om der er interesserede der vil åbne deres besætning eventuelt til august og til februar.

Til den tid annonceres der i Land og Liv, der er landsdækkende.

3. Dyrskue

Situationen er ganske usikker om dyrskuer og i særdeleshed Landsskuet.

foreningen (Johnny) indsamler pokaler fra modtagerne sidste år.

Modtagerne var:

Vagn Frandsen bedste 1 års får

Mogens Ladefoged bedste 1 års vædder

Mogens Ladefoged bedste Texel

Lars Linding bedste afkomsgruppe

Der har været en del turbulens om hvem der skal være dommer på Landsskuet, som det ser ud nu er Vagn Frandsen dommer og Henning Pedersen meddommer.

I stedet for at give en ærespræmie til Landsskuet, vil Texelforeningen betale for at få skannet vædderne, idet Landsskuet af sparehensyn ikke vil betale. Vi synes at det er ret vigtigt at skanne vædderne

3.1 Vædderlamsskue for Texel

 

Det kunne eventuelt være på Kimbrerskuet, men situationen er usikker på grund af Blue Tongue

4. Oplæg til raceudvalgsmøde.

Vi blev enige om målet for avlen med får i Danmark:

Målet er et stort kraftigt får, der føder 2 lam og kan opfostre dem, så de er slagteklare ved 4 måneders alder med ekstrem god kødfylde og kødkvalitet.

Fåret skal være godt gående, så det selv kan hente sit foder på græsarealerne, og være i stand til at omsætte en stor mængde grovfoder.

For at arbejde hen mod målet er det nødvendigt at bruge indekserne mere end nu, især de indekser er relateret til produktionsegenskaberne. ligeledes skal brugen af skanning øges, da det er den bedste måde vide noget om kødfylde på levende lam.

5. Udlandstur

Der er kommet forslag om en tur til Texel øen, vi kunne forestille os en bustur med 2 overnatninger, muligvis med et besøg på fastlandet.

Lars arbejder videre med at undersøge muligheder med bus og hvad det koster. Evt. kontaktes Jens Østergård.

Der opfordres i næste Texel-nyt om at medlemmerne tilkendegiver om de er interesserede.

6. Eventuelt

Intet nyt.

Referent

Knud Christensen

Webmaster texelforeningen